Cenník

Kartón – lepenka – 0,00 €/kg
Noviny – časopisy – 0,02 €/kg
Kancelársky papier – 0,03 €/kg
 
POZOR! Vykupujeme aj papier formou výmeny za toaletný papier a hygienické vreckovky:
  • 10kg papiera za 1 rolku toaletného papiera značky Tento
  • 30kg papiera za balík hygienických vreckoviek značky Tento
  • 60 kg papiera za 1 balík toaletného papiera značky Tento (8roliek)

 

OTVÁRACIE HODINY:

Po-Pia: 9:00 do 14:00

SOBOTA: 10:00- 12:00

 

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá:

Odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

 

Kat. číslo

 

Názov odpadu kategória
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešané obaly O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 06 01 olovené batérie O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 40 kovy O